• Tiếng Việt
  • English

Legal

Name Year Description Issued by Download
Thông tu 12/2011/TT-BXD 2011 Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh BĐS. Bộ xây dựng Download
Thông tư 113 /2011/TT-BTC 2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011. Bộ Tài Chính Download
Thông tư 12/2011/TT-BTC 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi thông tư 02/TT-BTC Bộ tài chính Download
Phụ lục thông tư số 16 2010 Phụ lục thông tư số 16 Bộ xây dựng Download
Thông tư số 16 hướng dẫn nghị định 71 2010 Hướng dẫn thi hành luật nhà ở Bộ xây dựng Download
Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 71 2010 Bộ xây dựng Download
Quyết định số 37 2010 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội UNND Download
Nghị định 71/2010/CP 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Chính Phủ Download
Thông tư Số: 68/2010/TT-BTC 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bộ Tài Chính Download
CHỈ THỊ Số: 31/2007 Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
CHỈ THỊ Số: 01/2008 Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Download
NGHỊ QUYẾT SỐ: 19/2008/NQ-QH12 Về việc thí điểm cho cá nhân, tổ chức nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Quốc Hội Download
LUẬT ĐẤU THẦU Số: 61/2008 Luật đấu thầu Quốc Hội Download
NGHỊ QUYẾT Số: 19/2008 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Chính Phủ Download
NGHỊ QUYẾT Số: 01/2008 Về việc triển khai thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội Chính Phủ Download
THÔNG TƯ Số: 1/2009 Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở BỘ XÂY DỰNG Download
HIẾN PHÁP 1992 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quốc Hội Download
LUẬT Số: 16/2003 Về Xây dựng Quốc Hội Download
Page: 1 2
download brochures