29 Tháng Bảy, 2021

Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các Ban trong Khối Đầu Tư và Xây dựng, các công trình dự án của Tập đoàn để xác định những vấn đề không phù hợp với chính sách, quy định của Luật pháp và Tập đoàn Nam Cường, phát hiện những gian lận và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của Tập đoàn.
 • Thực hiện báo cáo giám sát hoạt động Tập đoàn theo phân công hàng tháng.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho Kiểm soát viên nội bộ (theo phân công)

CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các các Ban trong Khối Đầu Tư và Xây dựng, các công trình dự án của Tập đoàn trong các đợt kiển tra, kiểm soát

 • Kiểm tra các tài liệu hiện có để xem xét tính tuân thủ chính sách nội bộ, quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan.
 • Phân tích dữ liệu hoạt động tiền kiểm tra, kiểm soát, chọn mẫu kiểm tra, kiểm soát.
 • Đề xuất các thủ tục kiểm tra, kiểm soát cần thiết dựa trên những vấn đề đã nhìn nhận được qua phân tích tiền kiểm tra, kiểm soát.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị được kiểm tra, kiểm soát đã được thiết lập, bao gồm một số vấn đề chính như: kiểm kê, phỏng vấn, đối chiếu, xem xét hồ sơ chọn mẫu, kiểm tra tình hình thực tế,…..
 • Thu thập các tài liệu liên quan làm bằng chứng kiểm tra, kiểm soát.
 • Phát hiện các vi phạm qua kiểm tra, kiểm soát, đưa ra các kiến nghị ban đầu để nâng cao hiệu quả làm việc của đơn vị được kiểm tra, kiểm soát.
 • Thực hiện báo cáo kiểm tra, kiểm soát chi tiết với phần việc được giao trong đợt kiểm tra, kiểm soát.
 • Thực hiện báo cáo tổng hợp của cả đợt kiểm tra, kiểm soát theo sự phân công của Trưởng nhóm kiểm tra, kiểm soát/Trưởng Phòng.
 • Đảm nhận vai trò Trưởng đoàn Kiểm tra, kiểm soát khi được phân công.

2.Đánh giá mức độ rủi ro đối với đơn vị hoặc hoạt động nghiệp vụ được phân công đảm nhận

 • Liên tục cập nhật, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả và đầy đủ đối với hệ thống văn bản hướng dẫn hoạt động trong nội bộ Khối/Ban nghiệp vụ.
 • Phân tích các dữ liệu hoạt động chính của các Khối/Ban nghiệp vụ để nhìn nhận những rủi ro lớn phát sinh.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ công việc với các đơn vị được phân công đảm nhiệm để trao đổi, phỏng vấn các vấn đề nghiệp vụ liên quan.
 • Phát hiện những vấn đề tốn tại, rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ và đưa ra khuyến nghị.
 • Thực hiện các báo cáo đối với các vấn đề phát hiện trình Trưởng/Phó Phòng.

3.Thực hiện giám sát và báo cáo kết quả hoạt động của Tập đoàn theo phân công (tháng/Quý/năm).

 • Thực hiện việc giám sát hoạt động của Tập đoàn (theo phân công) thông qua Báo cáo chất lượng, tiến độ và hồ sơ quyết toán, nắm bắt kịp thời những vấn đề bất thường và phát sinh lớn hoặc các sai sót, vi phạm tại đơn vị.
 • Kiến nghị với Trưởng Phòng về các biện pháp cảnh báo, yêu cầu điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót hoặc các biện pháp kiểm tra tức thì, các thủ tục kiểm tra, kiểm soát bổ sung đối với các đợt kiểm tra, kiểm soát tại Tập đoàn.
 • Trực tiếp thực hiện các báo cáo giám sát trình Trưởng Phòng xem xét.

 4. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, kiểm soát đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn Nam Cường.

5. Thực hiện giám sát từ xa trong việc theo dõi các khắc phục được xác định trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các Khối/Ban nghiệp vụ.

6. Liên tục cập nhật các kiến thức về mảng nghiệp vụ được phân công (tự cập nhật hoặc tham gia các khóa đào tạo theo quy định) đảm bảo năng lực kiểm tra, kiểm soát.

7. Thực hiện việc hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các KSV khác trong lĩnh vực được phân công, đóng góp các ý kiến cải thiện năng suất lao động, phương pháp làm việc của Phòng.

8. Hỗ trợ công tác lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát (năm/tháng) theo phân công của Trưởng Phòng.

9. Xem xét, đề xuất các thay đổi có giá trị cao về quy trình và chương trình kiểm tra, kiểm soát, các quy định phục vụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

10. Kiểm soát các công việc của nhân viên trong nhóm kiểm tra, kiểm soát thực hiện đầy đủ và chất lượng được bảo đảm theo quy trình kiểm tra, kiểm soát.

11. Thiết lập và quản lý nhóm kiểm tra, kiểm soát cho cuộc kiểm tra, kiểm soát hiệu quả khi thực hiện làm trưởng nhóm tại đơn vị.

YÊU CẦU

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp như: Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện, kinh tế xây dựng…Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phầm mềm liên quan đến Ngành Xây dựng, Kiến trúc…
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Khá.
 • Am hiểu các hoạt động nghiệp vụ của Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư Bất động sản.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Xây dựng, đầu tư bất động sản hoặc làm công tác Thanh kiểm tra, kiểm soát tối thiểu 03 năm.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
 • Khả năng kiểm soát số liệu tốt, là người cần thận và thực hiện công việc với mức độ chính xác cao.
 • Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt.
 • Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Liên hệ:

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”