29 Tháng Bảy, 2021

Trưởng phòng Kiểm soát Xây dựng

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Thực hiện Kiểm tra, kiểm soát các Ban nghiệp vụ thuộc Khối Đầu Tư Xây dựng, các Công Trình, Dự án của Tập đoàn để xác định những vấn đề không phù hợp với chính sách, quy định của Luật pháp và Tập đoàn Nam Cường, phát hiện những gian lận và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của Tập đoàn.
 • Trưởng đoàn Kiểm tra, kiểm soát trong các cuộc Kiểm tra, kiểm soát tại Tập đoàn.
 • Quản lý nhân sự trong Phòng.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho Kiểm tra, kiểm soát viên nội bộ.
 • Lập Kế hoạch làm việc và kế hoạch Kiểm tra, kiểm soát cho Phòng hàng năm và trình lên Ban Kiểm soát phê duyệt.

CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Thực hiện Kiểm tra, kiểm soát Ban nghiệp vụ thuộc Khối Đầu Tư Xây dựng, các Công Trình, Dự án của Tập đoàn Nam Cường

 • Kiểm tra các tài liệu hiện có để xem xét tính tuân thủ chính sách nội bộ, quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan.
 • Phân tích dữ liệu hoạt động tiền Kiểm tra, kiểm soát, chọn mẫu Kiểm tra, kiểm soát.
 • Đề xuất các thủ tục Kiểm tra, kiểm soát cần thiết dựa trên những vấn đề đã nhìn nhận được qua phân tích tiền Kiểm tra, kiểm soát.
 • Thực hiện các thủ tục Kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị được Kiểm tra, kiểm soát đã được thiết lập, bao gồm một số vấn đề chính như: kiểm kê, phỏng vấn, đối chiếu, xem xét hồ sơ chọn mẫu, kiểm tra tình hình thực tế,…..
 • Thu thập các tài liệu liên quan làm bằng chứng Kiểm tra, kiểm soát.
 • Phát hiện các vi phạm qua Kiểm tra, kiểm soát, đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả làm việc của đơn vị được Kiểm tra, kiểm soát.
 • Thực hiện báo cáo Kiểm tra, kiểm soát chi tiết với phần việc được giao trong đợt Kiểm tra, kiểm soát.
 • Đảm nhận vai trò Trưởng đoàn Kiểm tra, kiểm soát

2. Đánh giá mức độ rủi ro đối với đơn vị hoặc hoạt động nghiệp vụ được phân công đảm nhận

 • Liên tục cập nhật, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả và đầy đủ đối với hệ thống văn bản hướng dẫn hoạt động trong nội bộ Khối/Ban nghiệp vụ.
 • Phân tích các dữ liệu hoạt động chính của các Khối/Ban nghiệp vụ để nhìn nhận những rủi ro lớn phát sinh.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ công việc với các đơn vị được phân công đảm nhiệm để trao đổi, phỏng vấn các vấn đề nghiệp vụ liên quan.
 • Phát hiện những vấn đề tốn tại, rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ và đưa ra khuyến nghị.
 • Thực hiện các báo cáo đối với các vấn đề phát hiện đối với Trưởng/Phó Phòng.

3. Thực hiện giám sát và báo cáo kết quả hoạt động của Tập đoàn theo phân công (tháng/Quý/năm).

 • Thực hiện việc giám sát hoạt động của Tập đoàn thông qua Báo cáo chất lượng tiến độ và các báo cáo quyết toán, nắm bắt kịp thời những vấn đề bất thường và phát sinh lớn hoặc các sai sót, vi phạm tại đơn vị.
 • Kiến nghị với Trưởng Ban Kiểm soát về các biện pháp cảnh báo, yêu cầu điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót hoặc các biện pháp kiểm tra tức thì, các thủ tục Kiểm tra, kiểm soát bổ sung đối với các đợt Kiểm tra, kiểm soát tại Tập đoàn.
 • Trực tiếp thực hiện các báo cáo giám sát trình Trưởng Ban Kiếm soát xem xét.

4. Thiết lập và quản lý nhóm Kiểm tra, kiểm soát cho cuộc Kiểm tra, kiểm soát hiệu quả khi thực hiện làm trưởng nhóm Kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị.

5. Quản lý nhân sự trong Phòng bao gồm cả công tác hướng dẫn, đào tạo, đánh giá công việc, lập kế hoạch hoạt động của Phòng theo tháng/quý/năm của Phòng…

6. Lưu trữ hồ sơ Kiểm tra, kiểm soát đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

7. Thực hiện công tác giám sát từ xa trong việc theo dõi các khắc phục các Kiến nghị của BKS được xác định trong quá trình Kiểm tra, kiểm soát của các Khối/Ban nghiệp vụ.

8. Liên tục cập nhật các kiến thức về mảng nghiệp vụ được phân công (tự cập nhật hoặc tham gia các khóa đào tạo theo quy định) đảm bảo năng lực Kiểm tra, kiểm soát.

9. Thực hiện việc hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các KSV khác trong lĩnh vực được phân công, đóng góp các ý kiến cải thiện năng suất lao động, phương pháp làm việc của Phòng.

10. Lập kế hoạch Kiểm tra, kiểm soát (năm/tháng).

11. Xem xét, đề xuất các thay đổi có giá trị cao về quy trình và chương trình Kiểm tra, kiểm soát, các quy định phục vụ hỗ trợ trong công tác Kiểm tra, kiểm soát của Kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

12. Kiểm soát các công việc của nhân viên Kiểm tra, kiểm soát trong nhóm Kiểm tra, kiểm soát/trong Phòng  thực hiện đầy đủ và chất lượng được bảo đảm theo quy trình Kiểm tra, kiểm soát.

YÊU CẦU

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp như: Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện, kinh tế xây dựng…Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phầm mềm liên quan đến Ngành Xây dựng, Kiến trúc…
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Khá.
 • Am hiểu các quy định của chế độ tài chính đối với những ngành nghề đặc thù của Tập đoàn.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng, Ban Quản lý các dự án BĐS hoặc làm công tác Thanh Kiểm tra, kiểm soát Xây dựng tối thiểu 05 năm.
 • Am hiểu các hoạt động nghiệp vụ của Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư Bất động sản.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
 • Khả năng kiểm soát số liệu tốt, là người cần thận và thực hiện công việc với mức độ chính xác cao.
 • Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản.
 • Thực hiện được các nghiệp vụ nâng cao của Kiểm tra, kiểm soát: thực hiện được việc phân tích tổng thể, thiết lập được chương trình Kiểm tra, kiểm soát, xem xét, phân tích được báo cáo tài chính của Tập đoàn, có thể đảm nhận được những công việc khó của Kiểm tra, kiểm soát nội bộ
 • Có thể thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh thấp hơn.
 • Có thể làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt, chỉ cần định hướng, không cần sự hướng dẫn chi tiết công việc của Lãnh đạo.

Liên hệ:

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”