Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

(Ban hành theo Quyết định số 321/QĐ-NCHN ngày 15/11/2012 của Tổng Giám đốc Công ty

Presentation1