13 Tháng Năm, 2021

Tập đoàn Nam Cường: Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

QD 20b-2021-NQ-HDQT Mien nhiem PCT Tran Oanh.