PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN

(1 Tháng Mười Hai, 2023) Ứng tuyển để nắm bắt cơ hội làm việc tại Tập đoàn Nam Cường ngay hôm nay!

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Tài chính

(30 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám đốc Tài chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chánh văn phòng

(30 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chánh Văn phòng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Quản lý vận hành

(23 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Quản lý vận hành làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Quản lý hợp đồng

(23 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Quản lý hợp đồng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

(15 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Kế toán tổng hợp làm việc tại Công ty NCHome.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thủ tục và Chăm sóc khách hàng

(15 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Thủ tục và Chăm sóc khách hàng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Nội thất

(15 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Giám sát Nội thất làm việc tại Ban QLDA Đồ Sơn.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thanh quyết toán

(15 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên QS mảng M&E làm việc tại Ban QLDA Đồ Sơn.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế

(10 Tháng Mười Một, 2023)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Thiết kế làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết