Kế toán trưởng Khách sạn Nam Cường

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Kế toán trưởng Khách sạn Nam Cường làm việc tại Chi nhánh Nam Định hoặc Hải Phòng.

Chi tiết

Tuyển dụng Giám sát Xây dựng Hạ tầng

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám sát xây dựng hạ tầng làm việc tại BQLDA Dương Nội và BQLDA Hải Dương.

Chi tiết

Tuyển dụng Phó ban Công nghệ Thông tin

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Phó ban Công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Dự toán QS

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Kỹ sư dự toán (QSXD) làm việc tại Ban Quản lý dự án Hải Dương.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Nguồn vốn

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Tài chính nguồn vốn làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật toà nhà

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Nhân viên Kỹ thuật Toà nhà làm việc tại Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ KĐT Nam Cường (NCP).

Chi tiết

Tuyển dụng Giám sát Dịch vụ

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Nhân viên Giám sát Dịch vụ làm việc tại Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ KĐT Nam Cường (NCP).

Chi tiết

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

(21 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Kế toán tổng hợp làm việc tại Công ty TNHH Thí nghiệm và Kiểm định công trình NĐT.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông nội bộ

(17 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Truyền thông nội bộ làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Phó Ban Kiểm soát

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Phó Ban Kiểm soát làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết