Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Dự án

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Phát triển Dự án làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng ban Hành chính

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng ban Hành chính làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Đất đai và Giải phóng Mặt bằng

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng phòng Quản lý Đất đai và Giải phóng Mặt bằng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Đầu tư

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Giám đốc Đầu tư làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển dự án

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Trưởng phòng Phát triển dự án làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý đất đai và Giải phóng mặt bằng

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Quản lý đất đai và Giải phóng mặt bằng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý thiết kế Quy hoạch

(6 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Quản lý thiết kế Quy hoạch làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng

(5 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng

(5 Tháng Tư, 2022)  “Con người là cội nguồn, nguồn nhân lực là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp” luôn là triết lý của Nam Cường. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết vị trí Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết