Tin mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà…