Tin mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu:…