21 Tháng Bảy, 2024

TỔNG HỢP CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực, phát triển hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Nam Cường cập nhật Thông báo các vị trí tuyển dụng Tháng 7/2024. 

STT Vị trí Cấp bậc Đơn vị Địa điểm Mô tả công việc
1 Trưởng ban Nhân lực và hệ thống CBQL Ban Nhân lực và Hệ thống Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-truong-ban-nhan-luc-6527.html/
2 Trưởng ban Hành chính CBQL Ban Hành chính Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-truong-ban-hanh-chinh-6784.html/
3 Thư ký Chủ tịch HĐQT CBQL Văn phòng HĐQT Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-thu-ky-chu-tich-hdqt-6862.html/
4 Trợ lý HĐQT về Đối ngoại, đầu tư CBQL Văn phòng HĐQT Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-tro-ly-hdqt-ve-doi-ngoai-dau-tu-7056.html/
5 Trợ lý HĐQT về Kinh doanh CBQL Văn phòng HĐQT Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-tro-ly-hdqt-ve-kinh-doanh-7058.html/
6 Trưởng ban Quản lý hợp đồng CBQL Ban Quản lý hợp đồng Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-truong-ban-quan-ly-hop-dong-7076.html/
7 Giám đốc Tài chính CBQL Khối Tài chính Kế toán Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-giam-doc-tai-chinh-7085.html/
8 Trưởng ban Pháp chế CBQL Ban Pháp chế Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/truong-ban-phap-che-7110.html/
9 Trưởng phòng Marketing CBQL Công ty NCHome Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/truong-phong-marketing-6505.html/
10 Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư CBQL Ban Kế hoạch đầu tư Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-truong-ban-ke-hoach-dau-tu-7274.html/
11 Trợ lý Giám đốc Vận hành CBQL Công ty NCP Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tro-ly-giam-doc-van-hanh-7332.html/
12 Trưởng phòng Phát triển dự án và Quản lý Vận hành CBQL Công ty NCP Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/truong-phong-phat-trien-du-an-va-quan-ly-van-hanh-7087.html/
13 Kế toán trưởng Công ty NCP CBQL Công ty NCP Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-ke-toan-truong-cong-ty-ncp-7336.html/
14 Giám đốc Kinh doanh (ngành FMCG, F&B) CBQL Công ty Thạch Khôi Hải Dương https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-giam-doc-kinh-doanh-linh-vuc-fmcg-fb-7340.html/
15 Chuyên viên Phát triển Dự án CBNV Ban Kế hoạch đầu tư Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-chuyen-vien-phat-trien-du-an-3-6579.html/ 
16 Chuyên viên Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ CBNV Ban Kiểm soát Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-chuyen-vien-kiem-soat-tai-chinh-va-tuan-thu-6763.html/
17 Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng CBNV Ban Kiểm soát Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-chuyen-vien-kiem-soat-xay-dung-6767.html/
18 Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê CBNV Công ty  NC Home Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/chuyen-vien-kinh-doanh-cho-thue-6490.html/
19 Chuyên viên QS CBNV Ban QLDA Hải Dương Hải Dương https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-chuyen-vien-thanh-quyet-toan-7043.html/
20 Chuyên viên Kết cấu CBNV Ban Quản lý thiết kế Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-chuyen-vien-ket-cau-7102.html/
21 Chuyên viên Giám sát Xây dựng CBNV Ban QLDA Hải Dương Hải Dương https://namcuong.com.vn/tin-tuc-chung/tuyen-dung-chuyen-vien-giam-sat-xay-dung-7150.html/
22 Chuyên viên Giám sát dịch vụ CBNV Công ty NCP Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/chuyen-vien-giam-sat-dich-vu-7330.html/
23 Nhân viên Hành chính – Chăm sóc khách hàng CBNV Công ty NCP Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-nhan-vien-hanh-chinh-cskh-7334.html/
24 Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật (Lĩnh vực Cây xanh đô thị) CBQL Công ty Evegreen Hà Nội https://namcuong.com.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-dung-truong-phong-ke-hoach-ky-thuat-cong-ty-linh-vuc-cay-xanh-do-thi-7342.html/

Ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển theo một trong các cách sau:

Cách 1: Gửi CV ứng tuyển đến email tuyendung@namcuong.com.vn
Trong mail vui lòng nêu rõ:
– Tiêu đề mail : Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Địa điểm ứng tuyển
– Nội dung mail : Đính kèm 01 bản CV giới thiệu rõ về bản thân và quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc.
– Form mẫu CV ứng viên: Tại đây

Cách 2: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Ban Nhân lực và Hệ thống
– Địa chỉ: Tầng 4, Nam Cường Building, Đường Tố Hữu. P.La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
– Hồ sơ ứng tuyển cần có ít nhất 01 bản CV như trên.

Mọi thông tin về Tuyển dụng vui lòng liên hệ: Ban Nhân lực & Hệ thống 024. 6325 1888 (Số máy lẻ – 3157)